Không nhận được mã xác nhận OTP

2020-04-28

Không nhận được mã xác nhận OTP khi đăng ký


Giải pháp


1. Vì lý do mạng, nếu bạn chưa nhận được OTP tạm thời, bạn có thể gửi lại OTP và dùng thử.


2. Nếu bạn vẫn chưa nhận được, vui lòng liên hệ kịp thời với dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi.