Địa chỉ nhận hàng

2020-04-28

Vui lòng điền địa chỉ giao hàng chính xác để chúng tôi có thể giao hàng kịp thời.


Bước 1 Chọn "Cài đặt" trong giao diện quản lý
Bước 2 Chọn "Hàng hóa giao hàng"
Bước 3 Chọn "Thêm địa chỉ"
Bước 4 Điền địa chỉ giao hàng chính xác